Blokjesmethode kinderen oefenen met blokjes Connect logopedie

Connect logopedie exclusief regiopartner F&L-methode

De F&L-methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen.

F&L methode

Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De methode is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. De methode is wetenschappelijk onderzocht, evidence-based en in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, waaronder dyslexie.

Interventiepakket

Connect logopedie kan de F&L-methode® aanbieden wanneer er sprake is van een fonologische of auditieve stoornis of ernstige enkelvoudige dyslexie. Onze logopedisten en dyslexiebehandelaars zijn zo beter in staat om je kind binnen één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn te ondersteunen. Wij beschikken over een interventiepakket voor behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3 en hoger met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool. Je kan het pakket ook inzetten bij de voorschotbenadering in groep 2. Hiermee richten wij ons nog nadrukkelijker op preventie. Het pakket sluit volledig aan bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie.

Schoolarrangement

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Scholen willen proactief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling in het kader van het Passend Onderwijs . Ook willen zij zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal (Referentiekader taal en rekenen van OCW). Voor deze scholen en bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten van Taal in Blokjes op maat mogelijk. Denk aan:

  • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en werkboeken van Taal in Blokjes (kostenbesparing is mogelijk door een meerjarenplan en/of bundeling van samenwerkende scholen);
  • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties;
  • training van intern begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten;
  • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

Heb je vragen? Of wil je meer weten over het Taal in Blokjes schoolarrangement? Laat het ons weten via 038-4202010 of info@connectlogopedie.nl.