Cliënt behandeling Connect logopedie Zwolle Hardenberg Dedemsvaart

Aanmelden dyslexie

Wanneer het vermoeden bestaat dat je kind dyslexie heeft, dan kan je als ouders of verzorgers je kind bij ons aanmelden.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor het vergoede dyslexietraject moet je kind tussen de 7 en 12 jaar oud zijn en aan de volgende criteria voldoen: 

 

  • Je kind had minimaal tweemaal drie maanden intensieve begeleiding (een-op-een of in klein groepje) op school. In de regel is dit drie keer twintig minuten per week bovenop de reguliere tijd voor lezen/spellen. 
  • Er is sprake van een handelingsplan: analyse van de leesproblemen, doelen, organisatie van de extra hulp en evaluatie van de doelen. 
  • Ondanks deze hulp blijft er een ernstige achterstand bestaan op het gebied van het technisch lezen, of technisch lezen in combinatie met het spellen. 
  • Je kind heeft drie keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau of: 
  • minimaal drie keer een E-score op het technisch lezen op woordniveau in combinatie met drie keer een E-score op de spelling op woordniveau; 
  • minimaal drie keer een D-score op technisch lezen op woordniveau in combinatie met drie keer een E-score op de spelling op woordniveau. 
  • Van bovengenoemdetoetsmomenten tellen alleen de hoofdmetingen. 
  • Er mag geen sprake of vermoeden zijn van andere leer- en/of gedragsstoornissen die een belemmering vormen voor het lees- en spellingproces. 

Aanmeldingsprocedure

Is er sprake van bovengenoemde criteria? Dan vullen zowel ouders/verzorgers als school het aanmeldingsformulier via onderstaande link in. Connect legt het dossier voor aan de orthopedagoog-generalist van Pento. Deze beoordeelt of het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie voldoende wordt onderbouwd. Zo ja, dan kan vergoede diagnostiek plaatsvinden. De orthopedagoog-generalist van Pento neemt contact op voor het intakegesprek en deel één van het dyslexieonderzoek. Een dyslexiebehandelaar van Connect neemt contact op voor deel twee van het dyslexieonderzoek.  

 

Aanmeldingsformulier ouders*

Aanmeldingsformulier scholen*

 

* Voor aanmelding binnen regio Zwolle geldt dat een kind/dossier voor aanmelding eerst besproken wordt binnen het OndersteuningsTeam (OT) van het Sociaal WijkTeam (SWT). Deze bespreking houdt in dat de jeugdgezinswerker, de intern begeleider van school en de orthopedagoog samen het kind/dossier bespreken. Als in dat gesprek wordt geconcludeerd dat aanmelden voor dyslexieonderzoek de beste vervolgstap is, dan kan er aangemeld worden. Het SWT vult dan een extra formulier in en mailt dit naar de door ouders gewenste zorgaanbieder.