150

Kwaliteit

Kwaliteit

Graag vertellen wij u meer over het kwaliteitsbeleid van Connect logopedie. Onze kwaliteitszorg bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • Connect logopedie heeft reeds drie maal met goed gevolg de (vrijwillige) kwaliteitstoets logopedie doorlopen.
  De kwaliteitstoets logopedie kan gezien worden als een kwaliteitsinstrument waarmee de verschillende kwaliteitsaspecten van de logopedische behandeling (dossiervorming) en de praktijkvoering inzichtelijk worden gemaakt. De kwaliteitstoets logopedie die ontwikkeld is door de beroepsvereniging van logopedisten, de NVLF, is omarmd door de stichting kwaliteitsmonitoring zorg (SKMZ). In deze stichting nemen de zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ, Menzis en de Friesland deel. Hiermee is de kwaliteitstoets logopedie onderdeel van het inkoopbeleid van voorgenoemde zorgverzekeraars. Binnen de gezondheidszorg staan de tarieven en kosten stevig onder druk. Daarom is het belangrijk de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg continue te blijven verbeteren, waardoor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd kunnen blijven worden. Belangrijk onderdeel hierin is het objectief en transparant kunnen meten van deze kwaliteit. Hierin speelt de Kwaliteitstoets voor de logopedie een hele belangrijke rol, omdat dit instrument het mogelijk maakt deze kwaliteit daadwerkelijk meetbaar te maken. Door het positieve resultaat van deze toetsing heeft Connect objectief aangetoond hun processen en patiëntendossiers prima op orde hebben. Zij heeft daarmee een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van meer transparantie binnen de zorg, een onderwerp waar klanten en verzekerden namelijk steeds meer inzicht in verlangen en nu dus ook krijgen.
 • Connect logopedie is een allround logopediepraktijk. Daarbij zetten wij in op specialisme, daar waar verdieping of verbreding voor u of uw kind gewenst is. Onze logopedisten zijn o.a. geschoold en geregistreerd op het gebied van o.a. preverbale logopedieDyslexieHanen oudercursus en Sensorische Intergratie. Wanneer u wilt weten of uw zorgvraag door ons ondersteund kan worden, neemt u dan gerust contact met ons op.
 • Connect logopedie hanteert een (monodisciplinair) beleid op basis van specialisme. Dit betekent concreet dat complexe problematiek enkel behandeld wordt door erkende therapeuten. Soms betekent dit dat wij in overleg met u een andere professional inschakelen. Onze visie daarbij is ‘erbij halen’ in plaats van ‘verwijzen’. Uitgangspunt daarbij is zorg dichtbij voor u, uw kind of andere naaste, daar waar het kan. Wij informeren u graag over onze behandelpartners.
 • Alle logopedisten van Connect logopedie staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.
 • Alle logopedisten van Connect logopedie zijn lid van de NVLF. De NVLF neemt deel aan onderzoeken die relevant zijn voor de logopedie, en richtlijn- en protocolontwikkeling. De NVLF werkt daarbij samen met universiteiten en hogescholen. De NVLF onderhoudt een eigen, uitgebreid netwerk van kwaliteitskringen waarin collegiale uitwisseling plaatsvindt. Alle logopedisten van Connect logopedie nemen deel aan één van deze kwaliteitskringen. De NVLF participeert tevens in het bestuur van het kwaliteitsregister paramedici. De NVLF volgt alle ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeleid in de zorg en onderwijs op de voet, informeert leden over de gevolgen en reageert waar nodig op die ontwikkelingen door eigen onderzoek en beleidsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als certificering, kwaliteits- of prestatie-indicatoren, patiëntervaringen, patiëntveiligheid etc. Onderwerpen die voor iedere logopedist van belang zijn of kunnen worden. Ook is de klachtenfunctionaris inzake de WKKGZ ondergebracht bij de NVLF.
 • Connect logopedie hecht grote waarde aan uw ervaringen wanneer het gaat om de logopedische zorg die wij u leveren. Om deze reden maakt Connect logopedie gebruik van de PREM logopedie (Patient Reported Experience Measure) van de NVLF. Wanneer u of uw kind bij Connect logopedie is uitbehandeld, bieden wij dit onderzoek digitaal (e-mail) bij u aan. Hiervoor geeft u ons voor aanvang van de behandeling toestemming middels uw behandelovereenkomst. Dit onderzoek heeft betrekking op de praktijk, het behandelplan en het contact. De afname, uitkomst en verwerking van dit online kwaliteitsonderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualiview en is volstrekt anoniem en vertrouwelijk. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs. De resultaten van dit onderzoek zijn hier door cliënten en stakeholders te zien.
 • De ervaringen van onze stakeholders met Connect vinden wij belangrijk. Daarom voert Connect jaarlijks een stakeholders onderzoek uit. Met dit onderzoek monitoren wij de kwaliteitsafspraken die wij hebben gemaakt met onze stakeholders en waar verbetering mogelijk is.
 • Het managementteam van Connect ondersteunt ons integrale kwaliteitsbeleid. Zo hanteren wij een interne visitatie -en intervisiesystematiek. Onderdeel van deze werkwijze is het ‘logopedisch methodisch handelen’, facilitaire zaken en persoonlijk functioneren.
 • Connect logopedie streeft naar excellent werkgeverschap. Goede arbeidsvoorwaarden en leuke collega’s vormen de basis. Maar plezier in het werk is bij ons minstens zo belangrijk. Wij beschikken over een eigen coach die het complete werkgeluktraject binnen onze organisatie begeleidt.
 • Bij Connect weken wij veel met kinderen en ouders. Meestal gaat het om een logopedische vraag, maar met regelmaat spelen ook andere (sociaal-emotionele) factoren een rol. Wanneer dit gewenst is, betrekken wij onze orthopedagoog bij de vraag. Zo vinden we samen een passende oplossing.
 • Jaarlijks stelt Connect logopedie haar kwaliteitsjaarverslag op. Het kwaliteitsjaarverslag is door cliënten en stakeholders op te vragen bij het management van Connect logopedie.

Wij hopen u op basis van bovenstaande een goede impressie te hebben gegeven over het kwaliteitsbeleid van Connect logopedie. Wanneer u meer wilt weten over ons beleid dan kunt u contact opnemen met het management van Connect logopedie.