DSC05204

Taal in Blokjes schoolbreed

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Scholen willen proactief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling in het kader van het Passend Onderwijs . Ook willen zij zoveel mogelijk aansluiten bij de referentieniveaus Taal (Referentiekader taal en rekenen van OCW). Voor deze scholen en bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten van Taal in Blokjes op maat mogelijk. Denk aan:

  • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en werkboeken van Taal in Blokjes (kostenbesparing is mogelijk door een meerjarenplan en/of bundeling van samenwerkende scholen);
  • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties;
  • training van intern begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten;
  • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes).

Connect logopedie kan de F&L-methode® aanbieden wanneer er sprake is van een fonologische of auditieve stoornis of ernstige dyslexie. Onze logopedisten en dyslexiebehandelaars zijn zo beter in staat om je kind binnen één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn te ondersteunen. Wij beschikken over een interventiepakket voor behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3 en hoger met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool. Ook kunnen we ons pakket preventief inzetten bij voorschotbenadering in groep 2.