Pré-school-logopedie-bij-Allio-kinderopvang1

Pré school logopedie bij Allio kinderopvang

Persbericht De Stentor, 26 juni 2013
door Francisca Muller ZWOLLE

Kinderopvangorganisatie Allio in Zwolle gaat op alle twintig locaties samenwerken met Connect logopedie. Bij een vermoeden van problemen in de taal- of spraakontwikkeling van kinderen kan Connect ingeschakeld worden voor een observatie of advies, en desgewenst een behandeltraject op locatie. Eerder ging Connect logopedie in Zwolle al een samenwerkingsverband aan met de scholen van Vivente.

Volgens manager Laura Wiersma van Allio komt de samenwerking op een goed moment. “We maken wel eens mee dat er zorgen zijn over een kind, bijvoorbeeld bij spraak en taal maar ook als er problemen zijn met eten of drinken. Het is fijn dat daarvoor nu een rechtstreeks aanspreekpunt is.” Contacten met Connect logopedie verlopen altijd in overleg met ouders, hetzelfde geldt voor een eventuele behandeling. Medewerkers van Allio hebben een training gevolgd zodat ze de kinderen zelf ook kunnen ondersteunen bij een behandeltraject.

Het doel van de samenwerking is een kwaliteitsverbetering voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die leidt tot een sluitende aanpak van kinderen met een spraak/taalachterstand en eet- en drinkproblemen in de gemeente Zwolle. Hiervoor heeft Connect logopedie de werkwijze ‘Pré School Logopedie’ ontwikkeld, welke uitgebreid beschreven staat in het gelijknamige rapport. “Pré school logopedie” gaat over de specifieke wijze waarop de samenwerking tussen ouders, pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, vrijgevestigde logopedisten, het consultatiebureau en Integrale Vroeghulp rondom het kind zijn vormgegeven.

De belangrijkste pijlers zijn:

  • Preventie
  • Vroegtijdige signalering
  • Laagdrempelige verwijsgang
  • Kennisoverdracht en ondersteuning pedagogisch medewerkers
  • Zorg in de sociale (vertrouwde) leefomgeving van het kind, dus waar mogelijk op de locatie van de kinderopvang en/of school
  • Multidisciplinaire samenwerking tussen consultatiebureau, kinderopvang, (brede)scholen, integrale vroeghulp en logopedie
  • Connect logopedie
  • Kortere behandeltrajecten
  • Warme overdracht naar de basisschool
  • Waarom is deze samenwerking en inhoud zo belangrijk?

Naar schatting 5% van alle peuters en kleuters in Nederland hebben problemen met hun taal. Taalontwikkelingsstoornissen zijn daarmee de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis die professionals in de jeugdzorg tegenkomen. Bij de groep anderstaligen / meertaligen komen taalontwikkelingsstoornissen op jonge leeftijd nog frequenter voor. Een taalachterstand op jonge leeftijd waarbij niet adequaat en tijdig wordt ingegrepen kan ernstige gevolgen hebben voor de taalontwikkeling en leerprestaties op schoolleeftijd. Al op jonge leeftijd heeft de achterstand ook daadwerkelijke gevolgen voor het gedrag en de kwaliteit van leven van het kind. Taalontwikkeling speelt dus een belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind. Het vroegtijdig signaleren en meten van de taalontwikkeling met behulp van betrouwbare instrumenten in samenspraak met verschillende professionals werkzaam in de zorg en onderwijs voor jonge kinderen wordt daarbij van steeds groter belang. De (preverbaal) logopedist is dé professional op het gebied van het herkennen en behandelen van spraak/taalachterstanden.

Bij baby’s kunnen problemen zijn met het drinken uit een fles/borst, lepelvoeding, kauwen en/of uit een beker drinken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het komt regelmatig voor dat ouders geen idee hebben waarom hun kind bijvoorbeeld niet uit de fles drinkt. Ouders proberen dit uiteraard te verhelpen. Soms lukt dit, soms niet. (preverbale) logopedisten kunnen meekijken, onderzoek doen en adviseren of, en zo ja, welk vervolgtraject gewenst is.

Al eerder schreef de Stentor over de samenwerking rondom logopedie op school tussen o.a. Vivente en Connect logopedie. De plannen ‘Pré School Logopedie’ en ‘Logopedie op School’ zijn plannen die volledig op elkaar afgestemd zijn, zodat de warme overdracht van kinderen van de voorschoolse- naar de schoolse periode moeiteloos verloopt. Door invulling te geven aan de leeftijdscategorie van 0-4 jaar ontstaat er een compleet concept welke beschikbaar is voor alle brede scholen die binnen de doorgaande leer –en ontwikkelingslijn logopedie willen integreren. Connect logopedie zet gespecialiseerde (preverbale) logopedisten in om de hoogst mogelijke kwaliteit te bewerkstelligen tijdens het behandeltraject van een kind.

De werkwijze ‘Pré School Logopedie’ is ontwikkeld op basis van ervaringen vanuit het werkveld. Ervaringen van ouders, jeugdartsen en pedagogisch medewerkers / managers van kinderopvangorganisaties in Zwolle. Ook is gebruik gemaakt van ervaringen en evaluaties van verschillende (deel)projecten die de afgelopen jaren opgezet zijn in verschillende delen van Nederland. Daarnaast speelt advies vanuit de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en afstemming met zorgverzekeraar Achmea, een belangrijke rol in de werkwijze Pré School Logopedie.