In gesprek met Jeroen

In gesprek met Jeroen Taalman, bestuurder Pento Audiologische Centra en Vroegbehandeling

Deze maand gaat Connect logopedie in gesprek met Jeroen Taalman, bestuurder van Pento Audiologische Centra en Vroegbehandeling. We praten over zijn functie en welke vormen van zorg worden verleend binnen de centra. Daarnaast vertelt Jeroen hoe de samenwerking met onze logopediepraktijk tot stand is gekomen en welke kwaliteitsverbetering dit met zich heeft meegebracht.

Wie is Jeroen Taalman en wat is je functie/taak binnen Pento?

Sinds de oprichting van Pento in 2007 ben ik eindverantwoordelijk bestuurder van Pento. Ik heb een achtergrond in de audiologie en werkte jarenlang als klinisch fysicus-audioloog in AMC Amsterdam en audiologisch centrum Amersfoort. Ik ben 48 jaar, getrouwd, heb 3 dochters en ben woonachtig in Apeldoorn.

Wat is Pento en welke vormen van zorg worden verleend?

Pento richt zich op mensen met vragen over het gehoor en de taalontwikkeling. We bieden diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling bij auditieve- en communicatieproblemen. Bij gehoorproblemen kun je denken aan het gebruik van hoorhulpmiddelen, omgaan met tinnitus (oorsuizen) en het thema slechthorendheid en werk. Bij communicatieve problemen gaat het vaak over vertraagde taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen. Er is een dienst Vroegbehandeling, waarbij jonge kinderen intensief worden begeleid en behandeld. Dat zijn zowel slechthorende kinderen als kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast wordt evenwichtsonderzoek uitgevoerd bij mensen met evenwichts- of duizeligheidsklachten en onderzoeken en behandelen we kinderen met dyslexie.

Specialisaties en locaties

Cliënten worden verwezen door huisarts, kno-arts of ander medisch specialist. Door- en terugverwijzing is er naar het medische circuit, speciaal onderwijs en andere zorgaanbieders. Bij Pento werken paramedici zoals audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, psychologen/orthopedagogen, klinisch linguïsten, maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers. Onze hoofdlocaties bevinden zich in Utrecht, Amersfoort/Ede, Apeldoorn, Hengelo, Zwolle, Assen en Leeuwarden. Daarnaast vind je Pento op diverse andere plekken in dit werkgebied: Hardenberg, Deventer, Winterswijk, Meppel, Steenwijk.

Wat was de reden voor samenwerking met Connect?

Pento heeft in een langjarige samenwerking met perifere logopediepraktijken in Friesland, Drenthe en Groningen, het Dyslexienetwerk Pento ontwikkeld. Behandeling en diagnostiek werd toen nog vanuit de zorgverzekeringwet vergoed. Eerdere pogingen om vanuit het taalspraak-team van ons audiologische centrum in Zwolle samenwerking te vinden binnen bestaande dyslexiecentra waren tot die tijd niet erg succesvol.

Ten tijde van de transitie Jeugdzorg heeft Connect logopedie ons benaderd om in een samenwerking voor de 14 IJssel-gemeenten diagnostiek en behandeling voor dyslexie te gaan aanbieden. Connect bracht op inhoud en netwerk veel ervaring met zich mee en Pento de regie, expertise en het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het was best spannend of we als twee verschillende organisaties dat ook samen zouden kunnen vormgeven. Door te focussen op inhoud, met enthousiasme en gedrevenheid, is dat goed gelukt!

Hoe ziet de samenwerking met Connect eruit en hoe zou je deze beschrijven?

Connect en Pento vormen samen een diagnose-behandelcombinatie. Pento zorgt voor de diagnostiek en Connect voor de behandeling. Daarnaast zijn we gestart met het in kaart brengen van de effecten van onze behandeling. Daarvoor is de route van aanmelding in samenwerking met de scholen in ons verzorgingsgebied vormgegeven. Scholen checken vooraf of aan de aanmeldingscriteria voor de school is voldaan. Zij toetsen of er voldoende geoefend en begeleid is. Omdat de logopedist/dyslexiespecialist die behandeling, in de school waar het kind zich bevindt, uitvoert, heeft hij/zij korte lijntjes met ouders en leerkrachten. Tips en adviezen zijn dan snel te vragen en geven. Hiermee zijn de essentiële onderdelen van de zorgketen voor kinderen met dyslexie optimaal op elkaar afgestemd.

Heeft jullie samenwerking geleid tot kwaliteitsverbetering? Zo ja, waaruit blijkt dat?

Uit het bovenstaande is te lezen dat door investering in de samenwerking wij goed zicht hebben op onze inzet en dus ook waar verbetering kan worden behaald. Dit kunnen we nu ook objectiveren door middel van de monitor die wij hebben opgezet. Daarin meten we de effectiviteit van de behandeling en effectiviteit van de keten als geheel.
Bij een tijdige en adequate behandeling en begeleiding is voor de kinderen en hun ouders leed bespaard en worden bovendien op termijn zorgkosten bespaard.

Benieuwd met wie we volgende keer in gesprek gaan? Houd onze nieuwsbrief in de gaten.